relatiezone-logo

KontaktZone

chatten

contactadvertentie

dating

penvrienden

uitgaan / activiteiten

vriendschap

RelatieZone

buitenlandsepartner

relatiebemiddeling

samenwonen

scheiden

single

trouwen

FunZone

e-cards / emoticon

forum

geschenk

romantiek

test

uiterlijke verzorging

JouwZone

jongeren

kind

man

vrouw

zwanger

WelzijnZone

communicatie

hulpverlening

seksualiteit

therapie

 

Disclaimer Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl


Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl, gevestigd te Brielle, ZH:


 

I. Bescherming tegen misbruik van persoonlijke gegevens.

Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl respecteert de privé-sfeer van de gebruiker en houdt zich ten strengste aan alle toepasselijke bepalingen van de bescherming op de persoonsgegevens. Persoonsgebonden gegevens die Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl ontvangt via de e-mail wordt door Relatiezone.nl/
relatie-dating-contact.nl alleen gebruikt in het kader van de wettelijke voorschriften.

II. Door de auteurswet beschermd materiaal.

Al het materiaal van de website van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl - met inbegrip van alle teksten, software, HTML-/Java-/Flash-source codes, en grafische voorstellingen, - is beschermd door de auteurswet, zowel als individuele prestatie als ook als verzameling. Het downloaden en gebruiken van door de auteurswet beschermd materiaal, dat door Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl of door derden ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend toegelaten voor het privé gebruik van de gebruikers. Gebruikers mogen dit materiaal echter niet buiten dit bereik verveelvoudigen, namaken, kopiëren, verkopen, publiceren, commercieel benutten, op een andere manier onder elektronische of andere vorm in een ander dataformaat omzetten of op welke andere manier dan ook benutten.

III. Links.

Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl of derden kunnen links bouwen naar andere sites op het internet. Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl beschikt over geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en bronnen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van zulke externe sites of bronnen. Inhouden, die op zulke sites of bronnen toegankelijk zijn, behoren niet tot de inhouden van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl.
Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl sluit iedere aansprakelijkheid of waarborg in betrekking hiermee uit, voor zover er geen positieve kennis over bestaat dat de inhouden in strijd zijn met de wet. De links en vooral de zoekresultaten worden hoofdzakelijk geproduceerd door geautomatiseerde methodes en kunnen door hun groot aantal op geen enkele manier worden gecontroleerd door vrijwilligers van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl . Mocht zich op de site van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl een link bevinden, waarop door derden inhouden worden verspreid die in strijd zijn met de wet, dan zal Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl - afgaande op een passende vermelding - de link naar een dergelijke site verwijderen.

IV. Uitsluiting borgstelling / aansprakelijkheid.

Het gebruikmaken van links vermeld op de website van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl gebeurt op het eigen risico van de gebruiker. Inlichtingen en raadgevingen, die een gebruiker ontvangt in het kader van de links vermeld op de website van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl, hetzij op websites, per e-mail, schriftelijk of mondeling, is helemaal geen reden tot borgstelling door Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl; dit geldt ook in geval van onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de websites van de links vermeld op Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl. Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl kan niet instaan voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van de informatie die op Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl is opgeslagen. Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die voor de gebruiker ontstaat een grove onachtzaamheid van een wettelijke vertegenwoordiger, een vrijwilliger of een uitvoerend assistent van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl. Noch is Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk voor directe en indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, milieuschade, immateriële schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De gebruiker is zich ervan bewust dat de website van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl niet in de aangeboden vorm ter beschikking zouden kunnen worden gesteld zonder de bovenstaande uitsluiting van borgstelling en aansprakelijkheid. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 (twintig) dagen na ontstaan daarvan schriftelijk per aangetekende post aan Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl te zijn gemeld. Schade die niet binnen een termijn van 20 dagen, na het ontstaan van de schade, ter kennis van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking. Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl voor de gebruiker of derden. Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl en/of de diensten door derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performanceproblemen. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud voor de van de op Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl vermelde organisaties en bedrijven.

V. Wijzigingen van de disclaimer.

Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl behoudt zich het recht voor om ten alle tijden deze disclaimer te wijzigen.

VI. E-mail.

Gebruikers van de website van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl – betreffende de e-mailservice – zijn tot de volgende punten verplicht:

a) het gebruik van de e-mail voor het verzenden van schadeverwekkende software (bijv. virussen) is niet toegestaan en verplicht de verzender tot vergoeding van de schade die hierdoor ontstaat;

b) de privé-sfeer van anderen te respecteren en daarom in geen geval storende, lasterende of dreigende inhouden of informatie die in strijd is met de wet of tegen de goede zeden per e-mail te versturen;

c) het gebruik van de e-mail voor het verzenden van massa-e-mails (spamming), mail-bombing en iedere andere vorm van reclame- of marketingboodschappen is niet toegestaan en verplicht de verzender tot vergoeding van de schade die hierdoor ontstaat.

VII. Vrijwaringen.

Indien door de gebruiker middels de service van Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl gegevens, persoonsgegevens en/of informatie over nationale grenzen heen worden getransporteerd, vrijwaart de gebruiker Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl voor alle aansprakelijkheid, kosten en/of schade als gevolg van claims van derden:
 

a) in geval deze gegevens, persoonsgegevens en/of informatie worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van Nederland;
 

b) in geval deze gegevens, persoonsgegevens en/of informatie worden ingevoerd in strijd met de onder sub a genoemde vergelijkbare wettelijke voorschriften van het land van uitvoer.

VIII. Definities.

Indien één of meerdere bepalingen van deze disclaimer bij gerechtelijke uitspraak ongeldig of anderszins niet toepasselijk wordt verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet.

IX. Overmacht.

Onder overmacht wordt in deze disclaimer verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl zijn verplichtingen had moeten nakomen.

X. Materiaal van derden.

Alle rechten op de inhoud van de website met de domeinnamen Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl berusten bij Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl te Brielle, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl.

XI. Gegevens vermeld op de website.

De verwerking van de gegevens op Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl. Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken. Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl behoudt zich het recht om teksten en gegevens van derden te weigeren.

XI. Het systeem.

Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van derden jegens Relatiezone.nl/relatie-dating-contact.nl ontstaat.